Sốc với số tiền sản xuất MV nhạc Việt đầu tiên đạt một tỷ view789BET-