Trình Quốc hội xem xét, quyết định tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết 2024